aankoop van gronden

De aankoop van de gronden voor een project verloopt normaal gezien zo:

Het college van burgemeester en schepenen geeft IGEAN dienstverlening de opdracht om de gronden en/of gebouwen te kopen voor het project. IGEAN dienstverlening vraagt daarvoor dan een schattingsverslag aan bij het Aankoopcomité of het ontvangkantoor der registratie en vraagt de nodige documenten en attesten aan.

De onderhandelingen worden ofwel door IGEAN dienstverlening zelf gevoerd, ofwel door een commissaris van het Aankoopcomité. Wanneer de onderhandelingen niet tot de aankoop leiden, kan IGEAN dienstverlening een onteigeningsplan opmaken. Zowel IGEAN dienstverlening als de gemeente kunnen dan als de ‘onteigenaar’ optreden.

Als IGEAN dienstverlening zelf de onteigenende macht is, wordt de volledige onteigeningsprocedure door IGEAN dienstverlening gevoerd. Als de gemeente de onteigening uitvoert, dan geeft IGEAN dienstverlening de gemeente logistieke steun bij de verschillende stappen van de onteigeningsprocedure.

Voor een aankoop gaat IGEAN dienstverlening steeds een lening aan. Die lening wordt door het gemeentebestuur gewaarborgd. Het bedrag van de lening wordt bepaald op basis van een schattingsverslag en een raming van de kosten die aan de aankoop of de eventuele onteigening verbonden zijn. De lening wordt achteraf afgelost met de opbrengst van de verkoop.