Nieuws

nieuws - detail

Brecht: verkoop perceel bouwgrond in de verkaveling 'Leeuwerik'

Het onbebouwde lot 56 van de verkaveling 'Leeuwerik' te Sint-Job wordt terug verkocht. Het perceel is gelegen in de Moeshofstraat en heeft een oppervlakte van 659m². De verkoopprijs bedraagt 167 726,00 euro (excl. registratierechten en aktekosten).

Indien u interesse heeft in de aankoop van dit perceel dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk te bevestigen uiterlijk op vrijdag 3 augustus 2018. Dit kan per brief aan IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem op per mail naar vastgoedtransacties@igean.be

 

 Om in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari 2018.
  2. Geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, tenzij het gaat om een woning die voorwerp is van de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (ongeschikt verklaarde woning) of van een onteigeningsbesluit. 
  3. Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2015, aanslagjaar 2016, mag niet meer bedragen dan:

          - 45.000 euro voor een alleenstaande;

         -  62.000 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro                 per persoon  ten laste;

         - 62.000 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

  1. Minstens 5 jaar in Brecht wonen of er gedurende in totaal 10 jaar gewoond hebben of minstens 5 jaar in Brecht werken.

 

Om na te gaan of u aan deze voorwaarden voldoet, dient u tegen 3 augustus 2018 eveneens volgende gegevens te bezorgen:

  1. Een kopie van uw identiteitskaart of ander document waaruit uw leeftijd kan worden afgeleid;
  2. Een bewijs van woonst met woonhistoriek, dat u kan afhalen op de dienst Bevolking van de gemeente Brecht, of een verklaring van uw werkgever die u op de website bij het nieuwsbericht vindt
  3. Een kopie van uw aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2015, aanslagjaar 2016)
  4. Een verklaring waaruit blijkt of u al dan niet een eigendom heeft, te bekomen op het Registratiekantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4 bus 3

 

Voor de toewijzing van het perceel wordt er tussen de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen een rangorde opgemaakt, waarbij de kandidaat die het langst in Brecht woont, gewoond heeft of werkt bovenaan de lijst gerangschikt wordt. Deze komt als eerste in aanmerking om het perceel te kopen.

 

Wij wijzen erop dat er ingevolge de bijzondere verkoopsvoorwaarden een bouwverplichting geldt voor de percelen in deze verkaveling. Voor het lot 56 dienen de bouwwerken uiterlijk op 1.07.2019 te worden aangevat en dient u de woning uiterlijk op 1.07.2020 persoonlijk te betrekken.

  

 Hieronder kan u volgende informatie raadplegen:
- bijzondere verkoopsvoorwaarden 
- verkavelingsplan
- stedenbouwkundige voorschriften
- verklaring werkgever

Download
Datum van het bericht: 25-06-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht