Nieuws

nieuws - detail

Schelle - verkoop van 8 percelen in de verkaveling Frans Cretenlaan 50-60


IGEAN - verkaveling Schelle, Frans Cretenlaan In opdracht van de gemeente Schelle verkoopt IGEAN 8 bouwpercelen in een nieuwe verkaveling aan de Frans Cretenlaan 50-60. De percelen hebben een oppervlakte van 160 m² tot 351 m². 

Met de verkoop van deze percelen mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek een gezinswoning willen bouwen. 

Geïnteresseerden hebben ook de mogelijkheid om een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de overzijde van de woningen. Twee bouwpercelen zullen aangeboden worden via een erfpachtsysteem.

Om in aanmerking te komen voor de aankoop of erfpacht van een perceel, dient u:

   - Minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari 2020,
   - Op het moment van de toewijzing wonen in de gemeente,
   - Of in de periode vóór de toewijzing de laatste 10 jaar in de gemeente gewoond hebben, 
   - Of 5 jaar of meer in de gemeente Schelle werken


De band met de gemeente wordt aangetoond met een bewijs van woonst met vermelding van woonhistoriek, af te halen op de dienst ‘Bevolking’ van de gemeente, of een verklaring van uw werkgever. Indien personen zich samen kandidaat stellen dient één van beide partners aan deze voorwaarden te voldoen.


Indien u in één van deze percelen interesse heeft, dan dient u uiterlijk op 30 april 2020 de vereiste documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze documenten zijn:

   - Kopie identiteitskaart(en): voor- en achterzijde 
   - Een bewijs van woonst met vermelding van woonhistoriek, dat u kan bekomen op de dienst       bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende dat           één van de partners aan deze voorwaarde voldoet. Het bewijs van tewerkstelling vindt u als       bijlage. U kan dit afdrukken en door uw werkgever laten invullen.
   - Indien u zich kandidaat stelt voor het erfpachtsysteem aan vaste prijs: aparte enveloppe           met enkel het opschrift ‘’ERFPACHT: FRANS CRETENLAAN’’ zonder naam of lotnummer met       daarin het volledig ingevulde erfpachtformulier.


Indien u een bod wenst te doen voor aankoop: aparte enveloppe met enkel het opschrift ‘’BOD: FRANS CRETENLAAN’’ zonder naam of lotnummer met daarin het volledig ingevulde biedingsformulier.

Geïnteresseerden kunnen zich zowel kandidaat stellen voor het erfpachtsysteem als een aankoopbod doen.


U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.


1e ronde op 12 mei 2020

   - Hier worden de percelen met erfpacht toegewezen. 
   - Indien er kandidaten zijn die aan de voorwaarden voldoen wordt een belofte tot het sluiten       van een erfpachtovereenkomst ondertekend. 
   - Indien er 1 of meerdere loten niet toegewezen zijn worden deze in de tweede ronde                 verkocht via de ingediende biedingen in gesloten omslag.


2e ronde

   - Aansluitend op de 1e ronde wordt de 2e ronde georganiseerd voor verkoop. 
   - Hier worden de biedingen onder gesloten omslag geopend. 
   - Alle biedingen worden genoteerd en afgeroepen.


Na de 2e ronde worden alle biedingen nagekeken om de hoogst mogelijke opbrengst te realiseren en vervolgens op 27 mei 2020 de toewijzing te bekrachtigen op de Raad van Bestuur van IGEAN dienstverlening. De geselecteerde kopers worden nadien uitgenodigd om de belofte van aankoop te ondertekenen.


Hieronder vindt u alle nodige informatie over de verkaveling en te bezorgen documenten. We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 0491/34.43.73 of vastgoedtransacties@igean.be.


Na ontvangst van alle documenten zullen wij nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is zal uw bieding of kandidatuur voor erfpacht behandeld worden bij de opening van biedingen.


Belangrijke informatie:
alle percelen worden verkocht onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling. De notariële akte van de percelen wordt verleden na het ontvangen van voormelde omgevingsvergunning. De verkoper is in geen geval gehouden tot schadevergoeding indien de omgevingsvergunning later wordt verkregen.


Als bijlage vindt u:

   - De belofte van aankoop
   - De belofte van erfpacht
   - Het bewijs van tewerkstelling
   - Het biedingsformulier
   - Het erfpachtformulier
   - De bijzondere verkoopsvoorwaarden
   - De minimale verkoopprijzen
   - De stedenbouwkundige voorschriften
   - Het verkavelingsplan

Download
Datum van het bericht: 22-01-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht