renteloze lening

Sinds 2019 is de renteloze lening enkel nog beschikbaar voor de 'prioritaire doelgroep':

1. De bijzondere renteloze lening voor particulieren voor de ‘prioritaire doelgroep’
De 'prioritaire doelgroep' zijn personen die tot één of meer van volgende categorieën horen:

  1. beschermde afnemers, of iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. Op http://www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie staan de categorieën opgesomd van personen die gebruik kunnen maken van de voordelen van ‘beschermde afnemers’. De aanvrager moet kunnen bewijzen dat zij of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot een van de opgesomde categorieën.
  2. de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld in titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008;
  3. personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, niet meer bedraagt dan een jaarlijks te indexeren bedrag.
    Voor aanvragen 2019 wordt gekeken naar het inkomen van 2016 (aanslagjaar 2017).
    Voor 2019 bedraagt dit maximum inkomen 31.340 euro.
    Let op: sinds 2019 wordt deze inkomensgrens die verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste!

Volgende documenten zijn nodig om deze lening aan te vragen:

 

2. De renteloze lening voor de SVK-verhuurder
Deze lening kan niet meer worden toegekend vanaf 1.01.2019.


In het menu aan de linkerkant vindt u alle nodige informatie over de voorwaarden, de toegelaten werken, het bedrag van de lening en de afbetaling, alsook de nodige documenten voor de aanvraag van de lening.

U kan hier het volledige reglement van de renteloze lening downloaden. Dit reglement bevat alle gedetailleerde informatie over de werkwijze van de lening.

Voor bijkomende informatie of ondersteuning kan u terecht bij de huisvestings- of duurzaamheidsambtenaar van uw gemeente. U kan ook contact opnemen of een afspraak maken met IGEAN energielening.